Inleiding

De Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") beschrijven hoe Trading with David in Italy ("Bedrijf", "wij" en "onze") uw gebruik van deze website https://tradingwithdavid.com (de "Website") regelt. Lees de volgende informatie zorgvuldig door om onze praktijken met betrekking tot uw gebruik van de website te begrijpen. Het Bedrijf kan de Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Het Bedrijf kan u informeren over de wijzigingen van de Voorwaarden via de beschikbare communicatiemiddelen. De Onderneming raadt u aan de website regelmatig te raadplegen om de actuele versie van de Voorwaarden en hun vorige versies te zien.

Indien u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat u door deze rechtspersoon gemachtigd bent om de Voorwaarden te sluiten als de rechtspersoon die u vertegenwoordigt.

 

Privacybeleid

Ons Privacybeleid is beschikbaar op een aparte pagina. Ons Privacybeleid legt u uit hoe wij informatie over u verwerken. U zult begrijpen dat u door uw gebruik van de website erkent dat de verwerking van deze informatie plaatsvindt in overeenstemming met het Privacybeleid.

 

Uw Rekening

Wanneer u de website gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw account, wachtwoord en andere gegevens en voor een veilige toegang tot uw apparaat. U mag uw account aan niemand toewijzen. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor onbevoegde toegang tot uw account als gevolg van verduistering of diefstal van uw account. Het Bedrijf kan diensten weigeren of annuleren, uw account beëindigen en inhoud verwijderen of bewerken.

Het Bedrijf verzamelt niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 (zestien) jaar. Indien u jonger bent dan 16 (zestien) jaar, mag u de website niet gebruiken en mag u in geen geval de Voorwaarden aangaan.

 

Diensten

De website biedt u de mogelijkheid om de op de website beschikbare diensten te gebruiken. U mag de diensten niet gebruiken voor illegale doeleinden.

Wij kunnen naar eigen goeddunken tarieven vaststellen voor het gebruik van de website voor u. Alle prijzen worden afzonderlijk gepubliceerd op de desbetreffende pagina's van de website. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, te allen tijde de tarieven wijzigen.

Wij kunnen gebruik maken van gecertificeerde betalingssystemen, die ook hun commissies kunnen hebben. Deze commissies kunnen u worden opgelegd wanneer u voor een bepaald betalingssysteem kiest. Gedetailleerde informatie over de provisies van dergelijke betalingssystemen vindt u op hun websites.

 

Diensten van Derden

De website kan links bevatten naar andere websites, toepassingen en platforms (hierna de "Gelinkte sites").

Het Bedrijf heeft geen controle over de Gelinkte Sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en ander materiaal van de Gelinkte Sites. Het Bedrijf stelt deze links ter beschikking om de functionaliteit of diensten op de website aan te bieden.

 

Verboden Gebruik en Intellectuele Eigendom

Het Bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de website vanaf één apparaat in overeenstemming met de Voorwaarden. U mag de website niet gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden. U mag de website niet gebruiken op een manier die de website kan uitschakelen, beschadigen of verstoren.

Alle op de website aanwezige inhoud omvat tekst, code, graphics, logo's, afbeeldingen, compilatie, software gebruikt op de website (hierna en hierna de "Inhoud"). De Inhoud is eigendom van het Bedrijf of zijn contractanten en wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten die deze rechten beschermen. U stemt ermee in om alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen of beperkingen in de Inhoud te gebruiken en het is u verboden om de Inhoud te wijzigen.

U mag de Inhoud niet publiceren, doorgeven, wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering, deelnemen aan de overdracht, of afgeleide werken creëren en verkopen, of op enigerlei wijze gebruik maken van de Inhoud. Uw gebruik van de website geeft u geen recht op illegaal en verboden gebruik van de Inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of kennisgevingen in de Inhoud wijzigen. U zult de Inhoud alleen gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het Bedrijf verleent u geen licenties op de intellectuele eigendom van het Bedrijf.

 

De Bedrijfsmaterialen

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw Inhoud geeft u het Bedrijf toestemming om uw Inhoud te gebruiken in verband met de bedrijfsvoering van het Bedrijf, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten om uw Inhoud te verzenden, publiekelijk te tonen, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren, te kopiëren, te reproduceren en te vertalen; en om uw naam te publiceren in verband met uw Inhoud.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inhoud. Het Bedrijf is niet verplicht om enige Inhoud die u ons stuurt te publiceren of te genieten en kan uw Inhoud te allen tijde verwijderen.

Door het plaatsen, uploaden, invoeren, verstrekken of indienen van uw Inhoud garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw Inhoud bezit.

 

Disclaimer van Bepaalde Aansprakelijkheden

De via de website beschikbare informatie kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor deze onnauwkeurigheden en fouten.

Het Bedrijf doet geen uitspraken over de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en tijdigheid van de Content en diensten die op de website beschikbaar zijn. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden al deze Inhoud en diensten geleverd op de "as is" basis. Het Bedrijf wijst alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze Inhoud en diensten af, met inbegrip van garanties en bepalingen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel.

In de maximale mate toegestaan door het toepasselijke recht, zal het Bedrijf in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale, punitieve schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van genot, gegevens of winst, in verband met het genot of de uitvoering van de website in het kader van de onmogelijkheid of vertraging om te genieten van de website of zijn diensten, of voor enige Content van de website, of anderszins voortvloeiend uit het genot van de website, gebaseerd op contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid of andere reden.

Indien de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade, ongeacht of deze voortvloeit of incidenteel is, in een bepaald geval verboden is, is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing.

 

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord het Bedrijf, zijn managers, directeuren, werknemers, agenten en derden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle kosten, verliezen, uitgaven (met inbegrip van advocatenkosten), aansprakelijkheden met betrekking tot of voortvloeiend uit uw genot van of onvermogen om te genieten van de website of zijn diensten en diensten en producten van het Bedrijf, uw schending van de Voorwaarden of uw schending van rechten van derden, of uw schending van de toepasselijke wetgeving. Het Bedrijf kan de exclusieve verdediging op zich nemen en u zult met het Bedrijf samenwerken bij het doen gelden van beschikbare verweermiddelen.

 

Beëindiging en Toegangsbeperking

Het Bedrijf kan uw toegang en account tot de website en de bijbehorende diensten of enig deel daarvan op elk moment, zonder kennisgeving, beëindigen in geval van uw schending van de Voorwaarden.

 

Diversen

Het toepasselijk recht van de Voorwaarden is het materieel recht van het land waar het Bedrijf is gevestigd, met uitzondering van de regels inzake conflicterende wetten. U zult de website niet gebruiken in rechtsgebieden waar niet alle bepalingen van de Voorwaarden van kracht zijn.

Er wordt geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie geïmpliceerd tussen u en het Bedrijf als gevolg van de Voorwaarden of het gebruik van de website.

Niets in de Voorwaarden zal een afwijking zijn van het recht van het Bedrijf om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbank, politie en wetshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de website.

Indien enig deel van de Voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, dan worden de nietige of onuitvoerbare bepalingen geacht te zijn vervangen door geldige en uitvoerbare bepalingen die vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke versie van de Voorwaarden en zullen andere delen en secties van de Voorwaarden van toepassing zijn op u en het Bedrijf.

De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de website en de Voorwaarden vervangen alle eerdere of communicaties en aanbiedingen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen u en het Bedrijf.

Het Bedrijf en zijn filialen zijn niet aansprakelijk voor een storing of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen wanneer de storing of vertraging het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke controle van het Bedrijf, met inbegrip van technische storingen, natuurrampen, blokkades, embargo's, rellen, handelingen, regelgeving, wetgeving of bevelen van de overheid, terroristische handelingen, oorlog of enige andere kracht buiten de controle van het Bedrijf.

In geval van controverses, eisen, claims, geschillen of oorzaken van actie tussen het Bedrijf en u met betrekking tot de website of andere gerelateerde kwesties, of de Voorwaarden, komen u en het Bedrijf overeen om te proberen dergelijke controverses, eisen, claims, geschillen of oorzaken van actie op te lossen door onderhandelingen te goeder trouw, en in geval van mislukking van dergelijke onderhandelingen, uitsluitend via de rechtbanken van het land waar het Bedrijf is gevestigd.

 

Klachten

Wij verbinden ons ertoe alle klachten over onze verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Als u een klacht wilt indienen over deze Voorwaarden of onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze website. Wij zullen uw klacht zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen beantwoorden. Wij hopen alle onder onze aandacht gebrachte klachten op te lossen, maar als u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is opgelost, behoudt u zich het recht voor contact op te nemen met uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Contactinformatie

Wij verwelkomen uw opmerkingen of vragen over onze Voorwaarden. U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

 

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021