In werking vanaf 11 juni 2021.

 

Welkom bij Trading with David (de "Dienst"). De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing wanneer u de Dienst bekijkt of gebruikt op: https://tradingwithdavid.com. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door. Door de Dienst te bekijken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Dienst niet openen of gebruiken.

 

PRIVACYBELEID

Het Bedrijf respecteert de privacy van zijn Servicegebruikers. Raadpleeg het Privacybeleid van het Bedrijf waarin wordt uitgelegd hoe wij informatie met betrekking tot uw privacy verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Wanneer u de Service opent of gebruikt, gaat u akkoord met dit Privacybeleid.

 

REGISTRATIE; REGELS VOOR GEBRUIKERSGEDRAG EN GEBRUIK VAN DE DIENST

U moet minstens 16 jaar oud zijn om u te registreren voor en gebruik te maken van de Dienst.

Indien u een gebruiker bent die zich aanmeldt voor de Dienst, zal het Bedrijf een gepersonaliseerde account aanmaken, die een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord bevat om toegang te krijgen tot de Dienst en u in staat te stellen berichten van het Bedrijf te ontvangen. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw wachtwoord en/of account. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige aansprakelijkheid, verliezen of schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw lidmaatschapsnaam, wachtwoord en/of account.

 

GEBRUIKSBEPERKINGEN

Uw toestemming om de Site te gebruiken is afhankelijk van de volgende Gebruiksbeperkingen en Gedragsbeperkingen: U stemt ermee in dat u onder geen enkele omstandigheid:

 • informatie te plaatsen die beledigend, bedreigend, obsceen, lasterlijk, smadelijk of racistisch, seksueel, religieus of anderszins verwerpelijk of aanstootgevend is;
 • de dienst te gebruiken voor onwettige doeleinden of voor het bevorderen van illegale activiteiten;
 • te proberen een andere persoon of groep lastig te vallen, te misbruiken of te schaden;
 • de account van een andere gebruiker zonder toestemming te gebruiken
 • valse of onjuiste informatie te verstrekken bij het registreren van een account;
 • de goede werking van de Dienst te verstoren of proberen te verstoren;
 • geautomatiseerd gebruik te maken van het systeem, of handelingen te verrichten die naar onze mening een onredelijke of onevenredig grote belasting vormen of kunnen vormen voor onze servers of netwerkinfrastructuur;
 • robotuitsluitingsheaders of andere maatregelen die wij nemen om de toegang tot de Dienst te beperken, te omzeilen of software, technologie of apparatuur te gebruiken om de Dienst te scrapen, te spideren of te crawlen of gegevens te verzamelen of te manipuleren; of
 • kwaadaardige inhoud publiceren of linken naar kwaadaardige inhoud die bedoeld is om de browser of computer van een andere gebruiker te beschadigen of te verstoren.

 

BEPERKINGEN VAN PLAATSING EN GEDRAG

Wanneer u uw eigen gepersonaliseerde account aanmaakt, kunt u mogelijk ("Gebruikersinhoud") verstrekken. U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u plaatst, uploadt, koppelt aan of anderszins beschikbaar maakt via de Dienst. U gaat ermee akkoord dat wij slechts optreden als een passief kanaal voor uw online verspreiding en publicatie van uw Gebruikersinhoud. Het Bedrijf behoudt zich echter het recht voor om naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud van de Service te verwijderen.

De volgende regels hebben betrekking op Gebruikersinhoud. Door het verzenden en indienen van Gebruikersinhoud tijdens het gebruik van de Dienst, gaat u als volgt akkoord:

 • U bent als enige verantwoordelijk voor uw account en de activiteiten die plaatsvinden terwijl u bent aangemeld bij of gebruik maakt van uw account;
 • U zult geen informatie plaatsen die kwaadaardig, onjuist of onnauwkeurig is;
 • U zult geen inhoud indienen waarop auteursrechten rusten of waarop eigendomsrechten van derden rusten, met inbegrip van privacy, publiciteit, handelsgeheimen, enz. tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of de juiste toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar om dergelijke inhoud specifiek in te dienen; en
 • U bevestigt hierbij dat wij het recht hebben om te bepalen of uw inzendingen van Gebruikersinhoud gepast zijn en voldoen aan deze Servicevoorwaarden, om uw inzendingen geheel of gedeeltelijk te verwijderen en om uw account met of zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke aansprakelijkheid, verlies of schade die optreedt als gevolg van het gebruik van Gebruikersinhoud die u beschikbaar stelt of waartoe u toegang hebt via uw gebruik van de Service uitsluitend uw verantwoordelijkheid is. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor openbare vertoning of misbruik van uw Gebruikersinhoud. Het Bedrijf screent of controleert niet vooraf alle Gebruikersinhoud en kan dat ook niet. Wij, of de door ons gebruikte technologie, kunnen echter naar eigen goeddunken uw interacties met de Service controleren en/of registreren.

 

DISCLAIMER ONLINE INHOUD

Meningen, adviezen, verklaringen, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die via de Service beschikbaar worden gesteld, maar niet rechtstreeks door het Bedrijf, zijn die van hun respectieve auteurs en er mag niet noodzakelijkerwijs op worden vertrouwd. Deze auteurs zijn als enige verantwoordelijk voor dergelijke inhoud. Het Bedrijf garandeert niet de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige informatie op de Service en het Bedrijf keurt noch onderschrijft, noch is het Bedrijf verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring van andere partijen dan het Bedrijf. Het Bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Gebruikersinhoud die u of een andere gebruiker of derde via de Service plaatst of verstuurt. In geen geval zal het Bedrijf verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het vertrouwen van iemand op informatie of andere inhoud die op de Service is geplaatst of aan gebruikers is verzonden.

Hoewel het Bedrijf ernaar streeft deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven, kunt u worden blootgesteld aan Gebruikersinhoud die onnauwkeurig of verwerpelijk is. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de materialen die in de openbare delen van de Dienst worden geplaatst te controleren of om de toegang van een gebruiker tot de Dienst te beperken of te ontzeggen of andere passende maatregelen te nemen indien een gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden schendt of zich bezighoudt met activiteiten die de rechten van een persoon of entiteit schenden of die wij onwettig, beledigend, grof, schadelijk of kwaadwillig achten. Het Bedrijf heeft het recht dergelijk materiaal te verwijderen dat naar zijn mening de wet of deze overeenkomst overtreedt of zou kunnen overtreden, of dat beledigend zou kunnen zijn, of dat de rechten van gebruikers of anderen zou kunnen schenden, schaden of de veiligheid zou kunnen bedreigen. Ongeoorloofd gebruik kan leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging volgens de wet. Als u zich bewust wordt van misbruik van onze Dienst, neem dan contact met ons op via https://tradingwithdavid.com.

 

KOPPELINGEN NAAR ANDERE SITES EN/OF MATERIALEN

Als onderdeel van de Service kan het Bedrijf u handige links aanbieden naar website(s) van derden ("Sites van derden"), evenals inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (de "Toepassingen, software of inhoud van derden"). Deze links worden verstrekt uit beleefdheid voor de abonnees van de Dienst. Het Bedrijf heeft geen controle over Sites van derden en Toepassingen, Software of Inhoud van derden of de promoties, materialen, informatie, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze Sites van derden of Toepassingen, Software of Inhoud van derden. Dergelijke sites van derden en toepassingen van derden, software of inhoud worden niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid door het Bedrijf, en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor sites van derden waartoe toegang wordt verkregen via de Site of toepassingen van derden, software of inhoud die wordt geplaatst op, beschikbaar is via of wordt geïnstalleerd vanaf de Site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de sites van derden of de toepassingen van derden, software of inhoud. De opname van, het linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van een site van derden of toepassingen, software of inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door het Bedrijf in. Indien u besluit de Site te verlaten en de Sites van derden te bezoeken of Toepassingen, Software of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat onze voorwaarden en ons beleid niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke site waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u vanaf de site gebruikt of installeert, door te nemen.

 

KLACHTEN OVER AUTEURSRECHTEN EN AUTEURSRECHTAGENT

(a) Beëindiging van Accounts die herhaaldelijk inbreuk maken. Het Bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt de gebruikers hetzelfde te doen. Het Bedrijf heeft een beleid aangenomen en uitgevoerd dat voorziet in de beëindiging in passende omstandigheden van gebruikers van de Service die herhaaldelijk inbreuk maken Het Bedrijf kan de toegang beëindigen voor deelnemers of gebruikers die herhaaldelijk beschermde inhoud van derden verstrekken of plaatsen zonder de nodige rechten en machtigingen.

(b) Kennisgevingen van verwijdering. Indien u een auteursrechthebbende of een agent daarvan bent en te goeder trouw van mening bent dat materialen die op de Service worden aangeboden inbreuk maken op uw auteursrechten, kunt u een kennisgeving indienen door de volgende informatie schriftelijk te sturen naar de aangewezen auteursrechtagent van het Bedrijf bij Trading with David:

 1. De datum van uw melding;
 2. Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 3. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt, of indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site door een enkele melding worden hersteld, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 4. Een beschrijving van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en informatie die voldoende is om ons in staat te stellen dat werk te lokaliseren;
 5. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 6. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
 7. Een verklaring dat de informatie in de melding nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

(c) Tegenberichten. Als u van mening bent dat uw Gebruikersinhoud die van de Site is verwijderd geen inbreuk maakt, of dat u toestemming hebt van de eigenaar van het auteursrecht, de agent van de eigenaar van het auteursrecht, of krachtens de wet, om de inhoud in uw Gebruikersinhoud te plaatsen en te gebruiken, kunt u een tegenbericht met de volgende informatie sturen naar onze auteursrechtagent via de hierboven vermelde contactgegevens:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. Een beschrijving van de inhoud die is verwijderd en de locatie waar de inhoud verscheen voordat deze werd verwijderd;
 3. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de inhoud werd verwijderd als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de inhoud; en
 4. Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de wetten van Italië en een verklaring dat u de betekening aanvaardt van de persoon die de melding van de vermeende inbreuk heeft gedaan.

Als een tegenbericht wordt ontvangen door de auteursrechtenagent van het Bedrijf, kan het Bedrijf een kopie van het tegenbericht sturen naar de oorspronkelijke klagende partij met de mededeling dat het Bedrijf de verwijderde inhoud binnen 10 werkdagen weer kan plaatsen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een rechtszaak aanspant tegen de aanbieder van de inhoud, het lid of de gebruiker, kan de verwijderde inhoud (naar goeddunken van het Bedrijf) binnen 10 tot 14 werkdagen of langer na ontvangst van het tegenbericht weer op de Site worden geplaatst.

 

LICENTIEVERLENING

Door Gebruikersinhoud via de Service te plaatsen, verleent u uitdrukkelijk, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om, aan het Bedrijf een royalty-vrije, sublicentieerbare, overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie te verlenen voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, publiceren, inventariseren, bewerken, vertalen, de Gebruikersinhoud en uw naam, stem en/of gelijkenis zoals opgenomen in uw Gebruikersinhoud, indien van toepassing, geheel of gedeeltelijk, en in elke vorm, media of technologie, nu bekend of in de toekomst ontwikkeld, te gebruiken in verband met de Service.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij en onze licentiegevers eigenaar blijven van alle intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook met betrekking tot de Dienst, met inbegrip van toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Andere product- en bedrijfsnamen die op de Dienst worden vermeld, kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend onder deze Overeenkomst.

 

E-MAIL MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR KENNISGEVING

Communicatie via het e-mail- en berichtensysteem van de Service vormt geen wettelijke kennisgeving aan het Bedrijf of een van zijn functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers in situaties waarin kennisgeving aan het Bedrijf vereist is op grond van een contract of een wet- of regelgeving.

 

TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER OM COMMUNICATIE IN ELEKTRONISCHE VORM TE ONTVANGEN

Voor contractuele doeleinden stemt u (a) in met het ontvangen van communicatie van het Bedrijf in elektronische vorm via het door u opgegeven e-mailadres; en (b) gaat u ermee akkoord dat alle Gebruiksvoorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die het Bedrijf elektronisch aan u verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke mededelingen zouden voldoen indien zij schriftelijk waren. Het voorgaande heeft geen invloed op uw niet-verhandelbare rechten.

Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, waaronder informatie over het Bedrijf en speciale aanbiedingen. U kunt zich afmelden voor dergelijke e-mail door uw accountinstellingen te wijzigen of een e-mail te sturen naar Trading with David.

Door u af te melden kunt u voorkomen dat u berichten ontvangt over het Bedrijf of speciale aanbiedingen.

 

GARANTIE

DE DIENST WORDT GELEVERD " IN DE HUIDIGE STAAT", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST HET BEDRIJF UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE DIENST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUK. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GEEFT HET BEDRIJF GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT DE TOEGANG TOT OF DE WERKING VAN DE DIENST ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VAN VERLIES ALS GEVOLG VAN UW DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIK VAN BESTANDEN, INFORMATIE, INHOUD OF ANDER MATERIAAL VERKREGEN VIA DE DIENST. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN OF STAAN GEEN AFWIJZING VAN GARANTIE TOE, ZODAT DEZE BEPALING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

 

BEPERKING VAN SCHADE; VRIJWARING

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN HET BEDRIJF, ZIJN FILIALEN, DIRECTEUREN OF WERKNEMERS, OF ZIJN LICENTIEGEVERS OF PARTNERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIG VERLIES VAN WINST, GEBRUIK OF GEGEVENS, OF VOOR ENIGE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, HOE DAN OOK ONTSTAAN, DIE VOORTVLOEIT UIT (A) HET GEBRUIK, DE OPENBAARMAKING OF DE WEERGAVE VAN UW GEBRUIKERSINHOUD; (B) UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN OM DE DIENST TE GEBRUIKEN; (C) DE SERVICE IN HET ALGEMEEN OF DE SOFTWARE OF SYSTEMEN DIE DE SERVICE BESCHIKBAAR MAKEN; OF (D) ALLE ANDERE INTERACTIES MET HET BEDRIJF OF EEN ANDERE GEBRUIKER VAN DE SERVICE, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF EEN ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN HIERIN UITEENGEZETTE OPLOSSING ZIJN ESSENTIËLE DOEL MIST. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN BEPERKEN OF STAAN GEEN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOE, ZODAT DEZE BEPALING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

Indien u een geschil hebt met een of meer gebruikers of een handelaar van een product of dienst die u via de Dienst beoordeelt, vrijwaart u ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van vorderingen, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen.

 

WIJZIGING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en zullen deze Gebruiksvoorwaarden bijwerken in geval van dergelijke wijzigingen. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de Site van tijd tot tijd te controleren op dergelijke wijzigingen in de Overeenkomst. Indien u de Site blijft gebruiken, gaat u akkoord met onze herzieningen van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen u echter op de hoogte stellen van wezenlijke wijzigingen in de voorwaarden door een bericht op onze homepage te plaatsen en/of een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons bij registratie hebt verstrekt. Om deze extra reden dient u uw contact- en profielinformatie actueel te houden. Wijzigingen in deze Voorwaarden of afstand van de rechten van het Bedrijf hieronder zijn niet geldig of effectief, tenzij in een schriftelijke overeenkomst met de fysieke handtekening van een functionaris van het Bedrijf. Geen vermeende verklaring van afstand of wijziging van deze Overeenkomst door het Bedrijf via telefonische of e-mailcommunicatie is geldig.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dat deel van de Overeenkomst worden uitgelegd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De overige delen blijven volledig van kracht. Indien het Bedrijf nalaat een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van ons recht om een dergelijke bepaling af te dwingen. Onze rechten uit hoofde van deze Overeenkomst blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot of voortvloeiend uit uw relatie met het Bedrijf binnen EEN jaar na het ontstaan van de vordering moet worden ingesteld. Anders wordt een dergelijke rechtsvordering permanent uitgesloten.

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site zijn onderworpen aan de wetten van Italië, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid van het Bedrijf geheel of gedeeltelijk toewijzen of delegeren aan een persoon of entiteit op elk moment met of zonder uw toestemming. U mag geen rechten of verplichtingen onder de Servicevoorwaarden of het Privacybeleid toewijzen of delegeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke ongeoorloofde toewijzing en delegatie door u is nietig.

U ERKENT DAT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN, DE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEGRIJPT EN GEBONDEN BENT AAN DEZE VOORWAARDEN. U ERKENT VERDER DAT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN SAMEN MET HET PRIVACYBELEID OP https://tradingwithdavid.com DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN ONS VORMEN EN DAT DEZE ALLE VOORSTELLEN OF EERDERE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMSTEN EN ALLE ANDERE COMMUNICATIE TUSSEN ONS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGEN.